SMŠ BOBRÍK

Sídlo školy: Mukačevská 1, Prešov (pri Družbe – Námestie Kráľovnej pokoja, v objekte SZŠ DSA)

Názov školy: Súkromná materská škola, Mukačevská 1 – „Bobrík“

Druh školy: Štvortriedna MŠ, s celodennou výchovnou starostlivosťou detí od 2 do 6 rokov 

Prevádzka školy celoročná: Pondelok – piatok od 6:30 – 16:30 hod.

Zápis do MŠ: V prípade potreby aj počas celého roka ( v závislosti od aktuálnej obsadenosti jednotlivých tried)

Vyučovací jazyk: Slovenský

Zriadenie školy: Rozhodnutím MŠ SR 26.6.2006 bola súkromná MŠ zaradená do siete škôl a školských zariadení od 1. septembra 2007. 

Zriaďovateľka:

  • Od 1.1.2023 : PaedDr. Lucia Kinik
  • 2006-2022 : PaedDr. Mária Šafranková

SMŠ BOBRÍK JE OTVORENÁ POČAS CELÉHO ROKA S VÝNIMKOU ŠTÁTNYCH SVIATKOV, VIANOČNÝCH PRÁZDNIN A 4 TÝŹDŇOV LETNÝCH PRÁZDNIN 

Zdravá  životospráva
• Otužovanie tela – pravidelný pobyt detí vonku, šport, cvičenie.
• Zdravé stravovanie a dodržiavanie pitného režimu s rešpektovaním. stravovacích návykov a odpočinkom.
• Zdravý úsmev –  základy pravidelnej starostlivosti  detského chrupu.

Podpora talentovaných detí
• Krúžková činnosť.
• Všestranné aktivity – celkový rozvoj dieťaťa.
• Kultúrne aktivity a podujatia.

Podpora vzdelávania a výchovy
• Moderný prístup vzdelávania s využitím inovačných  trendov.
• V spolupráci s rodičmi – želania rodičov a individuálnym prístupom.
• Dôsledná predškolská príprava.
• Rozvoj kreativity a flexibility dieťaťa.

• Digitálna výučba na interaktívnej tabuli.

„Bobrík“ je súkromná MŠ s profesionálnou starostlivosťou, zameranou na pohyb a v rodinnej atmosfére.

Vážení rodičia!

Cítite, že Vaše dieťa potrebuje kolektív iných detí a Vy si neviete predstaviť ako to tam zvládne?
 

Ešte ste sa nerozhodli? Hľadáte kvalitné predškolské zariadenie? 

SME TU PRE VÁS UŽ 16 ROKOV! 

Dobre pripraviť deti pre život je naším najdôležitejším poslaním. Vieme, že dieťa má právo na výchovu v súlade s jeho individuálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami. Vieme, že má byť vychovávané a vzdelávané tak, aby bolo schopné vnímať dianie okolo seba, pružne sa v ňom orientovať a správne naň reagovať.

Možno to vôbec zvládnuť?

Moderná doba kladie na každého z nás vysoké nároky, a to nielen pracovné, ale aj citové. Preto aj v tomto novom modernom a pretechnizovanom tisícročí vychovávajme naše deti v duchu lásky a porozumenia.

Súkromná MŠ „Bobrík“, začala písať svoju históriu 1.9.2007. Jej zriaďovateľom je fyzická osoba. MŠ má rodinný charakter, profiluje sa podľa potrieb a záujmov detí, požiadaviek rodičov, konkrétnych podmienok, tradícií a koncepčných zámerov školy.
Našim hlavným cieľom je jedinečnosť a výnimočnosť dieťaťa, aktívne zážitkové učenie a začleňovanie do kolektívu. Deťom ponúkame pocit istoty a bezpečia v prostredí MŠ, ktoré spĺňa estetické a emocionálne kvality. Pre všetkých rodičov sme otvorení a ponúkame im priestor na vyjadrenie a zapájanie do procesu počas celého dňa. Spoločným menovateľom výchovno-vzdelávacích aktivít je tvorivo-humanistická výchova cez nové, netradičné metódy a formy práce, kde sa dieťa:

– Učí v prostredí zameranom na dieťa
– Vzdeláva všetkými zmyslami
– Učí sa spontánne a vlastným tempom

Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti v edukačnom procese vychádzajú: 

– Z reálnych potrieb dieťaťa predškolského veku
– Z potreby zabezpečenia adekvátnych podmienok na rozvoj osobnosti dieťaťa
– Zo skúseností dieťaťa
– Z rodinného zázemia
– Z prirodzenej zvedavosti a iniciatívy získavania nových poznatkov a ich následná sebarealizácia
 

NÁŠ CIEĽ: ŠŤASTNÉ DETI – SPOKOJNÍ RODIČIA