PONÚKAME

Okrem príjemného prostredia ponúkame individuálny prístup k dieťaťu, ako aj množstvo podnetných krúžkov a projektov. Partnerská spolupráca s rodinou je pre nás samozrejmosťou.

Disponujeme modernou digitálnou technikou v procese výchovy (interaktívne tabule) a vzdelávania (interaktívne cvičenia, ktoré deti zavedú do rozprávky i medzi zvieratká, predčitateľská gramotnosť).

Pre predškolákov je zabezpečená na pravidelnej báze logopedická a psychologická intervencia.

KRÚŽKY

Atletika hrou (1x týždenne pre 5-6 ročné deti, v priestoroch našej SMŠ).

Angličtina Jolly Phonics (1x týždenne pre 2-4 ročné deti, 2x týždenne pre 5-6 ročné deti, v priestoroch našej MŠ).

Eboníček (1x týždenne v priestoroch našej MŠ – hudobno-pohybový krúžok CVČ Ebony).

Fitnes centrum (pre deti od 3-6 rokov cvičenie s profesionálnym trénerom – 1x týždenne).

Korčuľovanie (ideálne pre deti od 4rokov s profesionálnymi inštruktormi v PWK Aréne Prešov).

Lyžiarsky výcvik (technika lyžovania pod vedením inštruktora pre 5-6 ročné deti).

Predplavecký výcvik (základy plávania a hry vo vode pre deti od 4 rokov).

CVČ Ebony (pre deti od 2,5 do 6 rokov – prepojenie hudby s hrou na telo, pantomímou, tanečných hier, hudobno-dramatických scénok a výtvarného umenia).

PROJEKTY

Triedim, triediš, triedime„: spolupráca v oblasti environmentálnej výchovy, zameraná na ochranu prírody a triedenie odpadu. 

Zbierame použité batérie so Šmudlom“ je eko-výchovný projekt určený pre deti z materských škôl a prvákov na základných školách. Deti navštívi neporiadny Šmudlo, ktorý potrebuje pomôcť upratať les od odpadkov. Zábavnou a hravou formou sa deti naučia, prečo je dôležité triediť odpady, kam ktorý druh odpadu patrí a zistia, kde môžu odniesť použité batérie z hračiek.

„Olejko chráni prírodu“ je výnimočný projekt, ktorý je určený pre materské, základné, špeciálne a stredné školy v rámci celého Slovenska. Tento projekt sa zameriava na správne nakladanie s použitým kuchynským olejom, ktorý produkuje väčšina z nás pri príprave rôznych vyprážaných jedál.

Zdravý úsmev“ je preventívny program k výchove k samozodpovednosti za vlastné zdravie, výchova k ústnemu zdraviu zameraná na ochranu detského chrupu a dentálnu hygienu, v spolupráci s FZO PU v Prešove.

Zdravé oči už v škôlke“ hlavným zámerom projektu je v dlhodobom horizonte pomôcť zlepšiť zrak detí predškolského veku. Zdravé oči už v škôlke je program s celoslovenským pokrytím zameraný na preventívne merania zraku v materských školách. 

Spolupráca so SZŠ DSA, zameraná na prípravu a adaptáciu detí na vstup do ZŠ. Deti predškolského veku sa v priebehu školského roka zúčastňujú na rôznych aktivitách v 1. ročníku SZŠ.

PONUKA SLUŽIEB PRE DETI A RODIČOV:

 • predprimárne vzdelávanie podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárme vzdelávanie v materských školách (2022),
 • príjemná rodinná atmosféra a podnetné prostredie,
 • kolektív s menším počtom detí vo veku 2-6 rokov,
 • individuálny prístup k dieťaťu (nielen počas procesu adaptácie),
 • odpočinok detí podľa želania rodičov (cumlík, hračka, plienky),
 • rešpektovanie stravovacích návykov dieťaťa (kŕmenie), 
 • rozvoj kreativity a flexibility dieťaťa,
 • zvládanie stresových a konfliktných situácií,
 • podpora sebadôvery a sebapoznania detí,
 • rozvoj potrieb samotného dieťaťa (krúžky),
 • moderný prístup k výchove a vzdelávaniu deti (zábavné a hravé cvičenia),
 • zážitkové učenie (vychádzky do prírody, konského areálu, na dopravné ihrisko, turistika do okolia a pod.),
 • digitálna integrácia,
 • podpora talentovaných detí,
 • dôsledná predškolská príprava na vstup do 1.ročníka ZŠ,
 • pravidelný pobyt detí vonku, šport, cvičenie,
 • zdravé stravovanie a dodržiavanie pitného režimu,
 • zdravý úsmev (pravidelné umývanie chrupu),
 • partnerskú spoluprácu s rodinou (stretnutia, vystúpenia, športové aktivity, oslavy sviatkov a pod.),
 • kultúrne aktivity a podujatia,
 • poskytujeme poldennú a celodennú starostlivosť o deti,
 • prijímanie detí počas celého roka.