PONÚKAME

Okrem príjemného prostredia ponúkame individuálny prístup k dieťaťu, ako aj množstvo podnetných krúžkov a projektov. Partnerská spolupráca s rodinou je pre nás samozrejmosťou.

Disponujeme plnou digitálnou integráciou v procese výchovy (interaktívne tabule) a vzdelávania 
(interaktívne cvičenia, ktoré deti zavedú do rozprávky i medzi zvieratká, predčitateľská gramotnosť)

KRÚŽKY


Tanečný (pohybové a rytmické aktivity moderného, ľudového tanca a pod.)
Angličtina pre Bobríkov (základy ANJ pod vedením učiteliek 1. a 2.triedy)
Šikovné rúčky (kreatívna pracovná a výtvarná tvorba)

Angličtina Helen Doron (1x týždenne v priestoroch našej MŠ)

Eboníček (1x týždenne v priestoroch našej MŠ – hudobno-pohybový krúžok CVČ Ebony)

PROJEKTY

Triedim, triediš, triedime“: spolupráca v oblasti environmentálnej výchovy, zameraná na ochranu prírody a triedenie odpadu. 
Zdravý úsmev: preventívny program k výchove k samozodpovednosti za vlastné zdravie, výchova k ústnemu zdraviu zameraná na ochranu detského chrupu a dentálnu hygienu, v spolupráci s FZO PU v Prešove.

Spolupráca so SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov
Našim cieľom je Príprava a adaptácia detí na vstup do ZŠ

Športové ponuky
Fitnes centrum (pre deti od 3-6 rokov cvičenie s profesionálnym trénerom – 1x týždenne)
Korčuľovanie (ideálne pre deti od 4rokov s profesionálnymi inštruktormi v PSK Aréne Prešov)

Lyžiarský výcvik (technika lyžovania) pod vedením inštruktora
Predplavecký výcvik (základy plávania a hry vo vode)
CVČ Ebony (pre deti od 2,5 do 6 rokov – prepojenie hudby s hrou na telo, pantomímou, tanečných hier, hudobno-dramatických scénok a výtvarného umenia)

PONUKA SLUŽIEB PRE DETI A RODIČOV:

 • predprimárne vzdelávanie podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárme vzdelávanie v materských školách (2022),
 • príjemnú rodinnú atmosféru a podnetné prostredie,
 • kolektív s menším počtom detí vo veku 2-6 rokov,
 • individuálny prístup k dieťaťu (nielen počas procesu adaptácie),
 • odpočinok detí podľa želania rodičov (cumlík, hračka, plienky),
 • rešpektovanie stravovacích návykov dieťaťa (kŕmenie), 
 • rozvoj kreativity a flexibility dieťaťa,
 • zvládanie stresových a konfliktných situácií,
 • podpora sebadôvery a sebapoznania detí,
 • rozvoj potrieb samotného dieťaťa (krúžky),
 • moderný prístup k výchove a vzdelávaniu deti (zábavné a hravé cvičenia),
 • zážitkové učenie (vychádzky do prírody, konského areálu, na dopravné ihrisko, turistika do okolia a pod.),
 • digitálna integrácia,
 • podpora talentovaných detí,
 • dôsledná predškolská príprava na vstup do 1.ročníka ZŠ,
 • pravidelný pobyt detí vonku, šport, cvičenie,
 • detské fitness v areály SMŠ,
 • zdravé stravovanie a dodržiavanie pitného režimu,
 • zdravý úsmev (pravidelné umývanie chrupu),
 • partnerskú spoluprácu s rodinou (stretnutia, vystúpenia, športové aktivity, oslavy sviatkov a pod.),
 • kultúrne aktivity a podujatia,
 • poskytujeme poldennú a celodennú starostlivosť o deti,
 • prijímanie detí počas celého roka.