STRAVOVANIE

Strava sa poskytuje deťom priamo v priestoroch SMŠ, 3x denne – desiata, obed a olovrant. Strava zodpovedá normám stravy pre deti a zahŕňa pitný režim.
SMŠ je zapojená v projekte „Projekt školské ovocie, zelenina, mlieko“, čím je zabezpečená pravidelná dodávka ovocia alebo džúsov pre deti.

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhradí vopred najneskôr do 20. dňa v mesiaci, mesiac vopred, na číslo účtu: 

IBAN: SK17 1100 0000 0029 4014 8186 s uvedením mena a priezviska dieťaťa. 

V prípade neprítomnosti dieťaťa na výchovno – vzdelávacom procese v SMŠ je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy – pracovný deň vopred najneskôr do 14:00 hod. sms správou na číslo 0948 961 676 textom: meno dieťaťa + vyhlásiť od ….. do…. vrátane.

Za včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje. 

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať v kuchynke SMŠ, Mukačevská 1, v čase od 11:45 do 12:30 hod., pritom Dodávateľ stravy ani SMŠ nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť stravy konzumovanej mimo stravovacích priestorov SMŠ. Ďalšie dni je potrebné dieťa zo stravy odhlásiť.