CENNÍK

Školský rok 2022/2023

poplatok mesačný celodenný:

 •  vek od 2 rokov:  100.- eur
 •  vek od 3-4 rokov:  40.- eur
 •  vek od 5-6 rokov: 30.- eur
 •  dieťa s plienkami: + 10.- eur naviac
 •  udržiavací mesačný poplatok: 50% z platby školného (len pri neprítomnosti dieťaťa od 1. do 30./31. dňa v mesiaci)
 •  platba školného pre deti z iných MŠ počas letných prázdnin je 150€ za mesiac
 • zápisné: 17€

poplatok mesačný POLdenný:

 •  vek od 2 rokov: 80 .- eur
 •  vek od 3-4 rokov: 20.- eur
 •  vek od 5-6 rokov: 20.- eur
 •   dieťa s plienkami: + 10.- eur naviac
 •  udržiavací mesačný poplatok: 50% z platby školného (len pri neprítomnosti dieťaťa od 1. do 30./31. dňa v mesiaci)
 • zápisné: 17€

Celodenný a poldenný poplatok zahŕňa pitný režim, hygienické potreby okrem plienok a ostatné náklady spojené s prevádzkou.

V našej materskej škole rodič nedopláca za :

 • dopravu na kurzy (plávanie, lyžovanie,…),
 • fitness a krúžky vedené pedagogickými zamestnancami SMŠ,
 • návštevu kultúrnych podujatí, 
 • divadelné predstavenia,
 • kultúrno-spoločenské akcie rodičia-deti – občerstvenie, prenájom priestorov,…
 • kostýmy na vystúpenia,
 • odmeny pre deti, mikulášske balíčky, darčeky.

V prípade 2 ročných detí je možné požiadať ÚPSVaR o príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280€ / mesačne až do dovŕšenia 3 roku života dieťaťa. (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/561/)

Úhrada školného sa vykonáva do 5. dňa v mesiaci priamou platbou.  Prosím uviesť mesiac, za ktorý sa platba uskutočňuje a meno dieťaťa.

IBAN:   SK47 7500 0000 0040 2996 6050 – účet pre úhradu školného

Poplatok nezahŕňa stravu 4,25 euro/deň

Strava sa uhrádza priamo na účet školskej jedálne. Bližšie informácie ohľadom platieb dostanete na vedení jedálne alebo na riaditeľstve SMŠ.

Stravovanie
Strava sa pripravuje priamo v objekte školy, je podávaná v jedálni 3x denne – desiata, obed, olovrant, je energeticky vyvážená, veku primeraná, s dostatkom ovocia a zeleniny a pitným režimom počas celého dňa.

V prípade choroby dieťaťa je nutné svoje dieťa odhlásiť zo stravy deň vopred do 14,00 hod. na tejto web stránke: https://zsmukacevska.edupage.org/a/prihlasovanie-a-odhlasovanie&nbsp .  Ak obed nebolo možné odhlásiť, rodič môže odobrať stravu do obedára.

Tel. čísla – stravovanie –  051/77 11 043, prípadne na mobil: 0907 10 79 41