CENNÍK

Školský rok 2023/2024

poplatok mesačný celodenný:

 •  vek od 2 rokov:  150.- eur
 •  vek od 3-4 rokov:  60.- eur
 •  vek od 5-6 rokov: 50.- eur
 •  dieťa s plienkami: + 10.- eur naviac
 •  udržiavací mesačný poplatok: 50% z platby školného (uhrádza sa počas neprítomnosti dieťaťa po písomnej žiadosti o prerušenie dochádzky na min. 1 mesiac)
 • zápisné: 20.- eur

Úhrada poplatku sa vykonáva od 1. – 15. dňa v mesiaci priamou platbou.  Prosím uviesť meno dieťaťa.

IBAN:   SK47 7500 0000 0040 2996 6050 – účet pre úhradu poplatku SMŠ.

poplatok mesačný POLdenný:

 •  vek od 2 rokov: 80 .- eur
 •  vek od 3-4 rokov: 20.- eur
 •  vek od 5-6 rokov: 20.- eur
 •  dieťa s plienkami: + 10.- eur naviac
 •  udržiavací mesačný poplatok: 50% z platby školného (uhrádza sa počas neprítomnosti dieťaťa po písomnej žiadosti o prerušenie dochádzky na min. 1 mesiac)
 • zápisné: 20.- eur

Celodenný a poldenný poplatok zahŕňa pitný režim, hygienické potreby okrem plienok a ostatné náklady spojené s prevádzkou.

V našej materskej škole rodič nedopláca za :

 • dopravu na kurzy (plávanie, lyžovanie,…),
 • fitness a krúžky vedené pedagogickými zamestnancami SMŠ,
 • návštevu kultúrnych podujatí, 
 • divadelné predstavenia,
 • kultúrno-spoločenské akcie rodičia-deti – občerstvenie, prenájom priestorov,…
 • kostýmy na vystúpenia,
 • odmeny pre deti, mikulášske balíčky, darčeky.

V prípade 2 ročných detí je možné požiadať ÚPSVaR o príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280€ / mesačne až do dovŕšenia 3 roku života dieťaťa. (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/561/)