OZNAMY

Môj deň v Bobríku

Vážení rodičia!

Cítite, že Vaše dieťa potrebuje kolektív iných detí a Vy si neviete predstaviť ako to tam zvládne?

Ešte ste sa nerozhodli a hľadáte kvalitné predškolské zariadenie? 

Sme škola priateľská k deťom, učiteľom a rodičom. Záleží nám na spokojnosti všetkých.

Našim cieľom sú šťastné deti – spokojní rodičia!

“Bobrík” je súkromná MŠ s rodinnou atmosférou a profesionálnou starostlivosťou. So zameraním na pohyb, akcie a krúžky, ktoré svojim množstvom tešia detí, nás učiteľov a taktiež Vás rodičov. Celoročne prebiehajú: 1 x do týždňa návšteva detí fitness centrum – Družba, 1 x do týždňa Eboníček, 1 x do týždňa krúžky našich učiteliek (Šikovné rúčky).  Sezónne prebieha: lyžiarsky kurz, kurz korčuľovania, plavecký výcvik a tenisový kurz. Okrem toho sme zapojení do projektov: “Zdravý úsmev” (spolupráca s VŠ), “Zdravé oči už v materskej škole”, “Triedim, triediš, triedime”, “Zbierame použité batérie so Šmudlom”. Naša súkromná materská škola je súčasťou medzinárodného projektu: ZELENÁ ŠKOLA.

Sme SMŠ zaradená do Siete škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, čo znamená, že výchova a vzdelávanie v našej škôlke prebieha podľa aktuálneho Štátneho vzdelávacieho programu a dieťa po ukončení povinnej predškolskej dochádzky obdrží osvedčenie o jej absolvovaní.

Poslanie školy

Vytvárame stimulujúce prostredie pre rozvoj prirodzeného nadania a rôznorodosti talentov, detí aj učiteľov, vytvárame príležitosti pre spoluprácu medzi rodinou, školou, tímová práca. Zameriavame sa na cieľavedomý rozvoj tvorivosti detí a ich sociálnych zručností, podporujeme zmysluplné učenie pre život a celoživotné učenie detí aj učiteľov.

NAŠE TRIEDY

1.trieda (Sovičky) = 4. – 5.ročné deti

2.trieda  (Včielky)= 3. – 5.ročné deti

3.trieda (Lienky) = 2. – 3. ročné deti

4. trieda (Bobríci) = 5. – 6. ročné deti

Cieľ školy

Rozvíjať zdravý životný štýl, uskutočňovať pohybové aktivity na upevnenie telesnej zdatnosti  a kondície zameranej na rozvoj športových  aktivít (cvičenie vo fitnes centre, tenis, lyžovanie, korčuľovanie, relaxačné a zdravotné cvičenia, turistika).

Dobre pripraviť deti pre život je naším najdôležitejším poslaním. Vieme, že dieťa má právo na výchovu v súlade s jeho individuálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami. Vieme, že má byť vychovávané a vzdelávané tak, aby bolo schopné vnímať dianie okolo seba, pružne sa v ňom orientovať a správne naň reagovať.

Možno to vôbec zvládnuť?

Moderná doba kladie na každého z nás vysoké nároky, a to nielen pracovné, ale aj citové. Preto aj v tomto novom modernom a pretechnizovanom tisícročí vychovávajme naše deti v duchu lásky a porozumenia.

Súkromná MŠ “Bobrík” začala písať svoju históriu 1.9.2007 vo forme neziskovej organizácie. Jej zriaďovateľom je fyzická osoba. MŠ má rodinný charakter, profiluje sa podľa potrieb a záujmov detí, požiadaviek rodičov, konkrétnych podmienok, tradícií a koncepčných zámerov školy.
Našim hlavným cieľom je jedinečnosť a výnimočnosť dieťaťa, aktívne zážitkové učenie a začleňovanie do kolektívu. Deťom ponúkame pocit istoty a bezpečia v prostredí MŠ, ktoré spĺňa estetické a emocionálne kvality. Pre všetkých rodičov sme otvorení a ponúkame im priestor na vyjadrenie a zapájanie do procesu počas celého dňa. Spoločným menovateľom výchovno-vzdelávacích aktivít je tvorivo-humanistická výchova cez nové, netradičné metódy a formy práce, kde sa dieťa:

– učí v prostredí zameranom na dieťa,
– vzdeláva všetkými zmyslami,
– učí sa spontánne a vlastným tempom.

Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti v edukačnom procese vychádzajú: 

– z reálnych potrieb dieťaťa predškolského veku,
– z potreby zabezpečenia adekvátnych podmienok na rozvoj osobnosti dieťaťa,
– zo skúseností dieťaťa,
– z rodinného zázemia,
– z prirodzenej zvedavosti a iniciatívy získavania nových poznatkov a ich následná sebarealizácia.

VÝBER Z NAŠICH AKTIVÍT