ZÁPIS 2024/2025

Zápis prebieha od 1.5.2024 do 31.5.2024. Žiadosť o prijatie dieťaťa je možné podávať aj priebežne (p. riaditeľke osobne, poštou na adresu škôlky, do elektronickej schránky SMŠ cez portál slovensko.sk alebo mailom) – dátum podania prihlášky nemá vplyv na poradie prijímaných detí. Prihláška musí obsahovať podpisy oboch rodičov / zákonných zástupcov dieťaťa.

Sme SMŠ zaradená do Siete škôl Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, čo znamená, že výchova a vzdelávanie v našej škôlke prebieha podľa aktuálneho Štátneho vzdelávacieho programu a dieťa po ukončení povinnej predškolskej dochádzky obdrží osvedčenie o jej absolvovaní.

Ponúkame:

 • rozmanitý obsah výchovy a vzdelávania v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách,
 • prácu s logopedičkou na pravidelnej báze,
 • psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo a prevenciu,
 • v lete kurz plávania a tenis,
 • v zime kurz korčuľovania a lyžovania,
 • počas roka fitness a hudobno-pohybový krúžok,
 • krúžok anglického jazyka pre deti už od 2 rokov,
 • rôzne akcie pre deti a rodičov.

poplatok mesačný (ŠK.ROK 2024/2025):

 •  vek 2 roky :  150.- eur
 •  vek od 3 rokov :  60.- eur
 •  dieťa s plienkami: o 10.- eur naviac
 •  udržiavací mesačný poplatok: 50 % z platby školného (uhrádza sa počas neprítomnosti dieťaťa po písomnej žiadosti o prerušenie dochádzky na min. 1 mesiac)

Celodenný poplatok zahŕňa pitný režim, hygienické potreby (okrem plienok) a ostatné náklady spojené s prevádzkou.

Zápisné : 20€ (neplatia súrodenci) sa platí pri podpísaní Dohody o výchovno-vzdelávacej starostlivosti.

V našej materskej škole rodič nedopláca za :

 • dopravu na kurzy (plávanie, lyžovanie,…),
 • fitness a krúžky vedené pedagogickými zamestnancami SMŠ,
 • návštevu kultúrnych podujatí, 
 • divadelné predstavenia,
 • kultúrno-spoločenské akcie rodičia-deti – občerstvenie, prenájom priestorov,…
 • kostýmy na vystúpenia,
 • odmeny pre deti, mikulášske balíčky, darčeky.

V prípade 2 ročných detí je možné požiadať ÚPSVaR o príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280€ / mesačne až do dovŕšenia 3 roku života dieťaťa. (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/561/)